Om Lundø

Historie

 

I/S Lundø Nordre Vandværk

Det hele startende tilbage i 1964 – nærmere betegnet den 1. februar, hvor der var indkaldt til møde på ”Hesteskoen”, Lundø for en drøftelse af de sanitære forhold i det nye sommerhuskvarter på den nordlige del af Lundø.

Kredslæge Biinfeldt, Skive stillede lodsejerne overfor valget mellem at lade området kloakere eller etablere et godkendt fælles vandværk. Efter en grundig drøftelse blev det besluttet at opføre et nyt godkendt vandværk, da det ville blive det billigste. Kredslægen gav ved samme lejlighed tilsagn om, at eksisterende sepsitanke og sivebrønde ville blive godkendt og at der ikke senere ville blive
forlangt kloakering.

Der blev nedsat et udvalg bestående af:

Installatør N. J. Knudsen, Skive

Kredsdyrlæge J. Tønnesen, Viborg

Murermester K. N. Rasmussen, Viborg

Tømrermester A. Bach Sørensen, Skive

Gårdejer Kastrup Thomsen, Lundø

Udvalget arbejdede videre med planerne og indkaldte til stiftende generalforsamling den 26.4.1964 på ”Hesteskoen”. Vedtægter m.v. blev grundigt drøftet og vedtaget. Den nye bestyrelse kom til at bestå af det nedsatte udvalg med installatør N. J. Knudsen som formand.

Herefter gik det praktiske arbejde i gang og dermed også erhvervelse af et areal, hvorpå vandværket kunne etableres. Der blev således underskrevet skøde på jordkøbet den 24.10.1964. Arealet var på 1.603 kvm. og købesummen udgjorde kr. 2.500, som blev betalt kontant til sælger – gårdejer Arnfred Nielsen, Lundø.

På den ordinære generalforsamling den 30.7.1966 blev der rejst et ønske om, at vedtægterne blev ændret, således at I/S Lundø nordre vandværk kunne varetage grundejermæssige interesser.

Der blev således indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 27.8.1966 i Lundø forsamlingshus, hvor der blev vedtaget en vedtægtsændring og interessentskabet navn blev ændret til I/S Lundø nordre vandværk og grundejerforening.

I 1969 blev området tildelt vejnumre, således at fremmede havde lettere ved at finde rundt i området.

I begyndelsen af 1970erne blev forsyningsområdet udvidet med yderligere 2 udstykninger – Peter Lundø Jakobsen udstykkede 32 grunde og Svend Laigaard 13 grunde. Der var således brug for en udvidelse af det bestående vandværk., som ved samme lejlighed blev forsynet med et rensningsanlæg.

Det var også på dette tidspunkt, at bestyrelsen blev anmodet om forslag til vejnavn fra krydset ved ”Hesteskoen” og til Jelse Odde. Bestyrelsen blev enige om at indstille til Skive kommune, at det officielle navn blev Jelsevej.