Beskæring

Beskæring og beplantning

Veje og stier skal holdes fri

Hvis du ejer en ejendom, der grænser op til en offentlig vej eller sti, skal du klippe og beskære din beplantning til skel, så den bedst muligt holdes inde på dit private område. Dette gælder også for ejere ef ejendomme, der grænser til en privat fællesvej elle -sti i byområder, herunder sommerhusområder m.v., hvor der administreres efter privatvejslovens afsnit I, III og IV.

Beskæringen skal foretages så veje og stier kan benyttes i fuld bredde.

Hvorfor beskære?

Beplantningen skal beskæres af hensyn til trafiksikkerheden, færdslen generelt og vedligeholdelsen af vejarealet, og ved eventuelt reparation af nedgravede kabler.

Beskæring er speciel vigtigt af hensyn til svagtseende, handicappede og fodgængere med barnevogn.

Skitsen herunder viser, hvordan hække, træer og buske skal være klippet langs offentlige veje, fortov og stier.

Bestemmelser
Kommunen kan i medfør af 
lov om offentlige veje og lov om private fællesveje kræve ovennævnte indklipning og beskæring udført.

Lov om offentlige veje § 103, Stk. 2
Vejbestyrelsen kan kræve træer og anden beplantning på, over og i vejareal fjernet, nedskåret, opstammet eller studset. Det samme gælder træer og anden beplantning ved vejareal, når vejens istandsættelse eller hensynet til færdslen gør det nødvendigt. Hvis vejbestyrelsens krav ikke efterkommes inden for en fastsat frist, kan vejbestyrelsen lade arbejdet udføre ved sin foranstaltning på ejerens bekostning.

Lov om private fællesveje § 47
På private fællesveje må træer og anden beplantning kun plantes med vejmyndighedens samtykke. Når vejens istandsættelse eller hensynet til færdslen gør det nødvendigt, kan vejmyndigheden kræve træer og anden beplantning på eller over disse veje fjernet, nedskåret, opstammet eller studset. Hvis vejmyndighedens krav ikke efterkommes inden for en fastsat frist, kan vejmyndigheden lade arbejdet udføre.