Vedtægter

Vedtægter for I/S Lundø Nordre vandværk og grundejerforening

 § 1
 Navn og hjemsted
Selskabet, der er stiftet den 26. april 1964, er et interessentselskab, hvis navn er I/S Lundø Nordre vandværk og grundejerforening. Selskabet har hjemsted i Skive kommune.

§ 2
Formål

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværkets fastsatte regulativ at forsyne ejendomme indenfor vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i alle vandforsynings- og deraf afledte spørgsmål.
Endvidere er det selskabets opgave at varetage medlemmernes interesser af grundejermæssig karakter.
Grundejerforeningen administrerer således drift og vedligeholdelse af den private fællesvej Jelsevej – stamvejen fra krydset Lundøvej/Jelsevej til den offentlige P-plads på Jelse Odde – i overensstemmelse med gældende lokalplanbestemmelser og udfører de opgaver, der i øvrigt henlægges til foreningen i medfør af lovgivningen, herunder drift og vedligeholdelse af sådanne anlæg, jf. bestemmelserne i den for området gældende lokalplan nr. 123 vedtaget af Skive Byråd 12.1.2004.

§ 3
Medlemmer

Selskabets medlemmer er grundejere – indenfor værkets forsyningsområde – som har underskrevet optagelseserklæring samt betalt anlægsbidrag i henhold til regulativet eller har overtaget en ejendom, hvis tidligere ejer ved overdragelsen var medlem af selskabet.
Alle, der aftager vand fra selskabet, har tillige pligt til at være medlem af grundejerforeningen og derigennem bidrage til vedligeholdelse af Jelsevej.

§ 4
Medlemmernes rettigheder

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de i regulativet fastsatte vilkår. Ved indmeldelse udleveres vedtægter, optagelsesbegæring, regulativ og gældende takstblad.

§ 5
Medlemmernes forpligtigelser

For lån, som selskabet måtte optage, såvel for lånenes rettidige forrentning og afdrag samt for alle øvrige forpligtelser hæfter medlemmerne i forhold til afgifterne af de tegnede antal tilslutninger m.v., subsidiært solidarisk for selskabets forpligtelser. Ethvert medlem skal ved sin indtræden i selskabet underskrive optagelseserklæring om, at vedkommende indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ samt af nærværende vedtægter, som udleveres ved anmeldelsen. Ethvert medlem er ansvarligt for sine eventuelle lejere. Såfremt et medlem sælger eller på anden måde afstår sin ejendom, er medlemmet (ved dødsfald medlemmets bo) forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer ved at underskrive og indsende ejerskifteerklæring indtræder i medlemmets forpligtelser overfor selskabet. Sker dette ikke, mister medlemmet sin ret til andel i selskabets værdier, men hæfter fremdeles for dets forpligtelser. Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt. Selskabet kan betinge sig, at nye medlemmer ved en deklaration, tinglyst pantstiftende, på ejendommen sikrer betaling af forfaldne ydelser, også i tilfælde af ejerskifte ved tvangsauktion eller anden retsforfølgelse.

§ 6
Udtræden af selskabet

Udtræden af selskabet på anden måde end ved ejerskifte kan kun ske ved ejendommens nedlæggelse (sletning som selvstændigt matr.nr.) i forbindelse med ekspropriation, ændring af vandforsyningsplan o.l. forudsat vandforbrugende virksomhed ophører. Før udtræden kan finde sted, skal ejendommens stikledninger afbrydes ved forsyningsledningen på ejerens bekostning, ligesom medlemmets andel af selskabets gæld skal indbetales.
Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom evt. omkostninger afholdes af medlemmet.

§ 7
Levering til ikke medlemmer (købere)

Institutioner – som iflg. deres natur – eller ejere af enkelte ejendomme – som iflg. særlige omstændigheder – ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift – kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligtige sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelserne om andelsret og hæftelse. Det samme gælder andre distributionsforeninger, der helt eller delvis dækker deres leverancepligt ved køb fra selskabet. Hvis købere ikke, eller kun delvist afkræves tilslutningsbidrag, kan afgiften tillægges et beløb svarende til forrentning og afskrivning af hovedanlægsbidrag og ikke betalt del af ledningsansvar.

§ 8
Anlæg

Selskabet anlægger vandværk med boringer, behandlingsanlæg og pumper, evt. højdebeholder samt hovedledning.
Vandinstallation på medlemmets ejendom rekvireres og betales af medlemmerne hver især udenom selskabet, ligesom vedligeholdelse påhviler medlemmerne. Forandringer ved stikledninger skal straks anmeldes til bestyrelsen. Medlemmerne må ikke på egen hånd foretage ændringer ved eller tilslutning til selskabets ledninger. Denne tilslutning må kun foretages af de af bestyrelsen autoriserede installatører. Eventuelle konstaterede fejl ved vandværksanlægget eller tilhørende ledninger m.v. skal uopholdeligt meldes til bestyrelsen eller den af denne antagne tilsynsførende.
Selskabet har ejendomsretten til hele forsyningsanlægget inkl. stikledninger til stophaner. Pligten til vedligeholdelse og nødvendig fornyelse påhviler i samme udstrækning selskabet. Selskabets bestyrelse, eller den der af bestyrelsen er bemyndiget hertil, har mod behørig legitimation fri adgang til medlemmernes ejendomme, når tilsyn med de til vandværket hørende ledninger nødvendiggør dette. Selskabet påtager sig ikke ansvar for eventuelle afbrydelser eller for følgerne heraf for de enkelte medlemmer.

§ 9
Ledninger over privat grund

Selskabet er berettiget til at føre ledninger over medlemmernes ejendomme, så vidt muligt kun på tidspunkter, hvor det forvolder mindst gene. Nødvendige reparationer skal dog kunne udføres til enhver tid.
Såfremt der ved arbejder af denne art forårsages påviselig skade, betaler selskabet en efter bestyrelsens skøn rimelig erstatning. Bestyrelsen kan fastsætte almindeligt gældende regler for beregningen af denne erstatning. Grundejeren er dog berettiget til at forlange erstatningen fastsat ved en voldgift.
Retten til sådanne ledningers anlæg og vedligeholdelse skal sikres ved en på ejendommen tinglyst deklaration. Selskabet afholder de dermed forbundne udgifter.
Skulle det undtagelsesvis vise sig formålstjenligt for et medlem at føre sin jordledning over et andet medlems grund, er denne forpligtet til at tåle dette, hvis bestyrelsen finder det rimeligt og på betingelse af, at der tinglyses deklaration om ledningens placering samt adgang til dennes reparation og vedligeholdelse, at for den interesseredes regning. Deklarationen skal godkendes af bestyrelsen.

§ 10
Indskrænkninger i vandleverancen

Bestyrelsen afgør, i hvilken udstrækning og på hvilke betingelser havevanding må finde sted. Eventuel ekstra afgift for tilladelse og/eller overtrædelse fastsættes i takstbladet.
Hverken medlemmer eller købere, der aftager vand iflg. § 7, må forsyne andre end eventuelle lejere med vand. Jf. i øvrigt regulativets bestemmelser.
Forsyning af lejere med vand til erhvervsbrug kræver forudgående godkendelse af bestyrelsen.
Vandspild er forbudt, jf. regulativet. Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete indskrænkninger i retten til vandforsyning pålægge overtræderen en konventionalbod lignende særafgift.
Såfremt afgifterne ikke er betalt 14 dage efter påkrav, er bestyrelsen berettiget til, efter forudgående varsel på 8 dage i anbefalet brev, at afbryde vandtilførslen til det pågældende medlems ejendom, og vedkommende medlem har derefter først ret til at få vandtilførslen retableret, når restancen og de med afbrydelsen og retablering forbundne omkostninger er betalt. Et medlem, der på grund af restance med betaling af afgifterne, har fået vandtilførslen afbrudt, skal uanset afbrydelsen betale afgift også for det tidsrum, i hvilken vandtilførslen har været afbrudt.

§ 11
Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i juni eller juli måned. Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hver enkelt medlem.
Forslag, som ikke er påført dagordenen, vil ikke kunne komme til afgørelse, hvorfor evt. forslag fra medlemmerne til den ordinære generalforsamling skal afgives til bestyrelsens formand inden den 15. maj. Sådanne forslag skal udsendes med indkaldelsen.

Den ordinære generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning for det forløbne år.
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
 4. Budget for regnskabsåret efter året for generalforsamlingens afholdelse fremlægges til godkendelse.
  Samtidig hermed orienteres om forventet fastsættelse af afgifter for regnskabsåret efter året for generalforsamlingens afholdelse. De pågældende afgifter skal efter generalforsamlingens afholdelse godkendes af Skive Kommune, hvorefter disse vil være gældende for det pågældende regnskabsår.
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse, der består af 5 medlemmer, vælges for 2 år.
 7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen, vælges for 1 år.
 8. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor – vælges for 1 år af gangen.
 9. Eventuelt.

Intet medlem under 65 år kan nægte at modtage valg, dog kan et medlem fritages for valg i lige så lang tid, som han tidligere har fungeret som bestyrelsesmedlem.
Generalforsamlingen kan fastsætte honorar til et eller flere bestyrelsesmedlemmer. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst tre af medlemmerne til bestyrelsen fremsætter skriftligt forlangende herom, ledsaget af en skriftlig dagsorden.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen. Over det på generalforsamlingen passerede indføres et resumé i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten.

§ 12
Stemmeret og afstemninger

Intet medlem har mere en én stemme pr. ejendom, vedkommende ejer. Der kan dog stemmes ved skriftlig fuldmagt, men intet medlem kan repræsentere mere end en fuldmagt. Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning ved personvalg. Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og deltage i diskussionen, men de har ingen stemmeret. Såvel på ordinær som ekstraordinær generalforsamling træffes afgørelser ved simpel stemmeflerhed. Dog kræves der til beslutning om vedtægtsændringer mindst 2/3 af de afgivne stemmer, og desuden skal mindst 2/3 af medlemmerne være repræsenteret på den pågældende generalforsamling. Såfremt kun den første, men ikke den anden af disse to forudsætninger er opfyldt, indvarsler bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken vedtagelsen kan bekræftes ved 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte medlemmer. Bestemmelsen i denne vedtægt vedrørende den solidariske hæftelse kan ikke ændres af nogen generalforsamling, før alle lån er fuldt tilbagebetalt, eller ændringen godkendes af långiveren.

§ 13
Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for to år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen har ret til godtgørelse efter statens regler for påkrævede rejser vedr. selskabet. Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift i overensstemmelse med vedtægterne og gældende regulativ og kan for selskabets regning antage personale i fornødent omfang samt afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse. Herudover har bestyrelsen ansvaret for registrering, anmeldelse og præsentation af regnskab m.v. overfor gældende lovgivning, herunder i de tilfælde hvor selskabet uden tidligere at have været forpligtet måtte falde ind under sådanne lovkrav. Den har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget. Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget inkl. evt. henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Ved afgang fra bestyrelsen indtræder en suppleant. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgående medlems resterende valgperiode.

§ 14
Tegningsret

Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift. Bestyrelsen kan udstede fuldmagt vedr. anvisning af udgifter i forbindelse med den daglige drift. Alle regninger skal inden udbetalingen være attesterede af et medlem af bestyrelsen, jf. dennes forretningsorden.

§ 15
Regnskabet

Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne. Revision af regnskaberne foretages af den genneralforsamlingsvalgte revisor. Årsregnskabet underskrives af revisor og bestyrelsen.

§ 16
Opløsning

Selskabet kan ikke opløses, før al gæld er afviklet. Opløsningen kan kun besluttes, såfremt ¾ af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning af forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 12 angivne bestemmelser vedr. vedtægtsændringer.

§ 17
Ikrafttræden

Selskabets vedtægter er vedtaget på den konstituerende generalforsamling den 26. april 1964, senere ændret på ekstraordinære generalforsamlinger den 17. september 1966, den 28. juli 1990, den 19. juli 1997, den 4. juli 2009, den 28. juli 2012  og senest på den ordinære generalforsamling den 9. juni 2018.
Vedtægterne træder i kraft den 9. juni 2018.

______________________

Peter Hansen, dirigent

I bestyrelsen:
Leif Ervolder
Michael Ditlev
Jan Østergaard Jensen
Jesper Helt
Allan Winther

Kopi af vedtægterne kan downloades her: Vedtægter – Ajour 09062018